Sisukord: Autodoc Club – platvormi kasutustingimused
 • Sissejuhatus
 • § 1 Registreerumine
 • § 2 Pakutavad teenused
 • § 3 Platvormi lepingutingimused
 • § 4 Platvormi kasutamine
 • § 5 Vastutus
 • § 6 Kasutaja kohustused ja vastutus seoses üleslaetud sisuga
 • § 7 Vastutusest lahtiütlemine nõuannete ja soovituste osas
 • § 8 Vastutusest vabastamine
 • § 9 Autodoci kaubamärgid ja tööstusliku omandi õigused
 • § 10 Kestus ja lõpetamine
 • § 11 Platvormile ligipääsu tõkestamine
 • § 12 Andmekaitse
 • § 13 Lepingu muutmine
 • § 14 Vaidluste internetipõhine lahendamine: teave tarbijavaidluste lahendamise kohta vastavalt määruse nr 524/2013/EL artikli 14 lõikele 1
 • § 15 Teave veebitarbijavaidluste lahendamise kohta vastavalt Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seadusele (VSBG) § 36
 • § 16 Lõppsätted
Autodoc Club – platvormi kasutustingimuste sissejuhatus

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berliin („Autodoc”) haldab domeeninime https://club.autodoc.ee/ all platvormi („platvorm”), mis võimaldab kasutajatel hallata ja vaadata oma sõiduki andmeid online auto logis.

Füüsilised ja juriidilised isikud („kasutajad”) saavad platvormil nende teenuste kohta teavet hankida ning nende kohta soovitusi ja nõuandeid saada.

Järgnevad kasutustingimused („kasutustingimused”) kehtivad kasutajatele platvormi kasutamisel.

§ 1 Registreerumine
 • 1.1 Platvormi kõikide funktsioonide kasutamise eeltingimuseks on tasuta kasutajakonto loomine. See eeldab kasutaja nõustumist käesolevate kasutustingimustega.
 • 1.2 Konto saavad luua ainult täisealised ja täielikult teovõimelised üksikisikud (mitte aga näiteks pered või abielupaarid), juriidilised isikud ja ettevõtted. Kui kasutajana registreeritakse ettevõte, siis peab olema tagatud, et registreerumisprotsessi läbiviinud isik on volitatud ettevõtet esindama.
 • 1.3 Kasutajad, kellel on juba konto veebilehel https://www.autodoc.ee/, ei pea end platvormil https://club.autodoc.ee/ eraldi kasutajaks registreerima. Veebilehe https://www.autodoc.ee/ sisselogimisandmeid saab kasutada automaatselt ainulogimiseks platvormil https://club.autodoc.ee/.
§ 2 Pakutavad teenused

Autodoc pakub platvormi kasutamise raames sõiduki ajaloo andmete haldamist ja hooldamist kasutajate esitatud andmete alusel.

Kasutaja saab luua platvormi kasutamise raames päevikusissekandeid. Sissekanded hõlmavad endas kasutaja isikuandmeid ja sõiduki andmeid. Platvorm pakub veebipõhist sõiduki andmete haldussüsteemi, mis annab muuhulgas ülevaate sõiduki remonditöödest, osade vahetamisest ja õlivahetuste ajakavast.

Kasutaja saab platvormil salvestada sõiduki dokumente fotodena ja skannitud dokumentidena.

Platvorm on isiklikult täidetav päevik, mis on nähtav ainult vastavale kasutajale ja ei ole seega avalikult juurdepääsetav.

§ 3 Platvormi lepingutingimused
 • 3.1 Autodoc kohustub pakkuma kasutajale majanduslikult mõistliku tasu eest platvormi ilma vigadeta ja katkestusteta ning tagama avalduste või muude andmete veatu edastamise kasutajalt ja kasutajale platvormi kasutamise raames. Autodoc ei ole kohustatud pakkuma platvormi teatud funktsioone, eriti neid, mis on seotud platvormi kättesaadavusega.
 • 3.2 Autodoc haldab platvormi koos pakutavate teenustega paljude eri kasutajate jaoks ja annab selle kasutajatele kasutada alati üldkasutatavana. Kui platvormi või muude teenuste muutumine nõuab käesolevate kasutustingimuste muutmist, kohaldub § 13.
 • 3.3 Autodocil on õigus kasutada kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud teenuste osutamiseks oma sidusettevõtteid või muid alltöövõtjaid.
§ 4 Platvormi kasutamine
 • 4.1 Kasutuslepingu ese on platvormi pakkumine Autodoci poolt. Kasutaja loob isikliku kasutajakonto, mis ei ole teistele kasutajatele ega avalikkusele nähtav.
 • 4.2 Autodoc annab kasutajale pärast registreerumist juurdepääsu platvormile kasutajakonto abil, mille kasutamiseks on vajalikud sisselogimisandmed. Kasutaja kohustub hoidma oma sisselogimisandmeid ainult enda teada ja teavitama Autodoci kohe juhul, kui ta avastab nende volitamata kasutamise.
 • 4.3 Kasutaja on kohustatud vältima toiminguid, mis võivad ohustada Autodoci platvormi turvalisust ja tal on keelatud hankida teavet või andmeid, mis puutuvad platvormi tarkvarra või levitada viirusi, Trooja hobuseid või muud pahavara.
§ 5 Vastutus
 • 5.1 Kui kasutajateks on tarbijad (Saksamaa tsiviilkoodeksi § 13 järgi), on kahjuhüvitusnõuded – v.a võlgnikupoolne maksmata jätmine või veebilehe haldaja poolne suutmatus pakkuda teenust – veebilehe haldaja või tema esindaja või alltöövõtja kergest hooletusest tuleneva kohustuste rikkumise korral välistatud, välja arvatud siis, kui rikkumine puudutab kohustust, mille täitmine on kasutuslepingu nõuetekohase täitmise tingimus ja millest regulaarset kinnipidamist saab kasutaja eeldada. Veebilehe haldaja vastutus piirdub lepingu sõlmimisel kokkulepitud tüüpiliselt ettenähtava kahju suurusega, välja arvatud veebilehe haldaja või tema esindaja või alltöövõtja tahtliku tegevuse või raske hooletuse korral.
 • 5.2 Kui kasutajateks on ettevõtjad (Saksamaa tsiviilkoodeksi § 14 järgi), siis on kahjunõuded – mistahes õiguslikul alusel – veebilehe haldaja või tema esindaja või alltöövõtja kergest hooletusest tulenevate kohustuste rikkumiste tõttu välistatud, välja arvatud siis, kui rikkumine puudutab kohustust, mille täitmine on kasutuslepingu nõuetekohase täitmise tingimus ja millest regulaarset kinnipidamist saab kasutaja eeldada. Veebilehe haldaja vastutus piirdub lepingu sõlmimisel kokkulepitud tüüpiliselt ettenähtava kahju suurusega, välja arvatud veebilehe haldaja või tema esindaja või alltöövõtja tahtliku tegevuse või raske hooletuse korral.
 • 5.3 Vastutuse piiramine vastavalt punktidele 5.1 ja 5.2 ei ole kohaldatav, (i) kui vastutust ei saa kehtiva õiguse kohaselt piirata või välistada, eriti vastavalt tootevastutusseadusele, (ii) tahtliku tegevuse või raske hooletuse korral, (iii) kerge hooletuse tagajärjel tekitatud tervisekahjustuste, vigastuste või eluohtlike vigastuste korral, (iv) pahatahtliku tegevuse korral ja (v) kokkulepitud garantiist mittekinnipidamise korral.
§ 6 Kasutaja kohustused ja vastutus seoses üleslaetava sisuga
 • 6.1 Autodoc austab kolmandate osapoolte intellektuaalset omandit ja nõuab selle austamist ka kasutajatelt.
 • 6.2 Kasutaja peab tagama, et ta ei riku sisu üles laadides kolmandate osapoolte õigusi (nt autori- ja kaubamärgiõiguste rikkumine, isikuõiguste rikkumine, ebaaus konkurents).
 • 6.3 Seoses Autodoc Clubi foorumi õigusjärgse ja nõuetekohase kasutamisega on postituste tegemisel ja muu sisu avaldamisel rangelt keelatud järgnevad tegevused (loend pole lõplik):
  • Kolmandate osapoolte isikuandmete, näiteks nime, aadressi, elukutse, telefoninumbri või meiliaadressi avaldamine.
  • Meilivestluste, kirjavahetuste ja muu isikliku kirjaliku suhtluse ja konfidentsiaalse teabe avaldamine Autodoc Clubi foorumis.
  • Rassistlike, pornograafiliste, noortele ohtlike, vägivalda ülistavate või muul viisil õigusvastaste või ebasündsate postituste tegemine ja/või sisu avaldamine või vastava sisuga veebisisule linkimine.
  • Kehtivate seaduste rikkumine või seaduste rikkumisele üleskutsumine või sellekohastele postitustele või sisule linkimine.
  • Tõele mittevastavate avalduste tegemine, solvava või muul viisil laimava sisu avaldamine või üldiselt ebasobiv (obstsöönne, agressiivne, provokatiivne jne) käitumine Autodoc Clubi foorumis.
  • Postituste tegemine ja muu sisu avaldamine, mille eesmärk on jätta mulje, et nende koostaja on AUTODOC SE töötaja.
  • Fotode ja videote üleslaadimine Autodoc Clubi foorumis ilma kõikidelt seal kujutatud isikutelt avaldamiseks eelnevalt luba saamata.
  • Igasugune Autodoc Clubi foorumi kaubanduslik kasutamine, ennekõike selliste toodete või teenuste reklaamimine või nendele linkimine, mis ei kuulu Autodoci võrgustikku.
  • Otsingupäringute või muude postituste tegemine, mis on otseselt seotud muude kaubanduslike tegevuste või teenustega, mis ei kuulu Autodoci võrgustikku.
 • 6.4 Autodocil on õigus kasutaja poolt üles laetud sisu kustutada või deaktiveerida juhul, kui see rikub kolmandate osapoolte õigusi või kui kolmandad osapooled esitavad nõudeid seoses õiguste rikkumistega, mille põhjendatus pole kindlalt välistatav.
 • 6.5 Autodoc ei vastuta kasutajate poolt üles laetud sisu tõelevastavuse, kvaliteedi, terviklikkuse, usaldusväärsuse, tüübi ja sobivuse eest. Selline sisu ei kujuta endast Autodoci arvamusavaldust. Autodoc ei võta selgesõnaliselt omaks kasutajate sisu.
 • 6.6 Kui Autodocile saab teatavaks kasutaja sisuga seotud võimalik seaduserikkumine, teavitatakse kasutajat sellest kohe kirjalikul kujul.
§ 7 Vastutusest lahtiütlemine seoses nõuannete või soovitustega

Kui platvormil antakse nõuanne või soovitus, siis ei ole Autodoc kohustatud korvama nõuande või soovituse järgimisest tulenevat kahju, välja arvatud siis, kui see on seotud lepingusuhtest, keelatud tegevusest või muust seadusesättest tuleneva vastutusega.

§ 8 Vastutusest vabastamine

Kasutaja kinnitab käesolevaga, et ta vabastab Autodoci, Autodociga seotud ettevõtted ja Autodoci ja/või Autodociga seotud ettevõtete töötajad, töövõtjad, kaastöötajad, esindajad, sidusettevõtted ja alltöövõtjad vastutusest ja hüvitab neile kahju seoses mistahes liiki nõuetega või kaebustega esimese nõude esitamisel kolmandatelt isikutelt seoses sisuga või sisu alusel, mis kasutaja on Autodoci teenuste raames salvestanud, avaldanud ja/või edastanud või mis on teenuste kasutamise tõttu või käesolevate kasutustingimuste või kolmandate isikute õiguste rikkumise tõttu tekkinud. Selle juurde kuuluvad ka põhjendatud advokaadi- ja kohtukulud.

§ 9 Autodoci kaubamärgid ja tööstusliku omandi õigused

Kasutaja tunnustab, et kõik Autodoci pakutavaga seotud õigused ja võimalikud tuvastatavad kaubamärgi-, patendi-, intellektuaalomandi- või litsentsiõigused või muud õigused või võrreldavad õiguslikud seisused kasutaja suhtes kuuluvad ainult Autodocile ja neid ei tohi kasutada ilma Autodoci eelneva selgesõnalise kirjaliku loata, samuti ei tohi eemaldada viiteid Autodoci poolsele õiguste omamisele. Ennekõike on kasutajal keelatud kasutada Autodoci kaubamärki, kopeerida, muuta, võtta osadeks tarkvara või teha tarkvarast kohandatud versioone, samuti mitte hankida tarkvara lähtekoodi, tarkvara müüa, edasi anda, seda alllitsentsida või mistahes tarkvaraga seotud õigusi üle kanda või endale võtta. Seejuures olgu mainitud, et eelnev ei kehti kasutaja enda sisu kohta.

§ 10 Kestus ja lõpetamine
 • 10.1 Konto registreerimisega sõlmitud leping sõlmitakse määramata ajaks.
 • 10.2 Kasutaja saab konto registreerimisega sõlmitud lepingu igal hetkel etteteatamiseta lõpetada. Autodoc saab lõpetada konto registreerimisega sõlmitud lepingu nõuetekohaselt kahenädalase etteteatamisega. Õigus lõpetada leping põhjendatud juhul ilma etteteatamiseta säilib seejuures. Autodoc saab lõpetada konto registreerimisega sõlmitud lepingu ilma etteteatamiseta ennekõike järgmistel põhjustel:
  • kasutaja esitab registreerumisel ebaõiged või ebatäielikud andmed;
  • kasutaja rikub korduvalt muid lepingulisi kohustusi ja ei lõpeta kohustuste täitmata jätmist ka pärast Autodoci poolset nõuet seda teha.
 • 10.3 Kui Autodoc on lepingu lõpetanud, siis ei ole kasutajal õigust luua uut kontot, seda mitte ka teise nimega või teise nimetusega.
 • 10.4 Lepingu lõpetamisest tuleb alati kirjalikult teada anda. Lepingu lõpetamist meilitsi loetakse samuti kirjalikuks vormiks.
§ 11 Platvormile ligipääsu tõkestamine

Autodocil on õigus ilma etteteatamiseta peatada kasutaja ligipääs platvormile täielikult või osaliselt juhul, kui asjaolud annavad põhjuse järeldada, et kasutaja on käesolevaid kasutustingimusi rikkunud või kui peatamine on vajalik õiguslikel alustel või võimaliku seaduserikkumise kindlakstegemiseks.

§ 12 Andmekaitse

Autodoci teenuste kasutamine on vabatahtlik. Sellegipoolest ei ole internetiplatvormi https://club.autodoc.ee/ kasutamine ilma isikuandmeid avaldamata või anonümiseeritud andmetega võimalik.

Autodoc peab kinni kõikidest asjaomastest kehtivatest andmekaitseeeskirjadest. Andmeid ei edastata teistele kasutajatele. Lisateavet vajalike isikuandmete hankimise, töötlemise ja kasutamise meetodite ja eesmärkide kohta saate lugeda privaatsuspoliitikast.

§ 13 Lepingu muutmine

Kasutustingimused saavad kasutaja ja Autodoci vahelise lepingu sõlmimise hetkel kehtival kujul lepingu osaks. Kasutustingimuste parajasti kehtivat versiooni saab igal hetkel lugeda Autodoci veebilehel https://club.autodoc.ee/services/teenuse-tingimused. Autodoc jätab endale õiguse edaspidi muuta ja kohandada kasutustingimusi. Autodoc teavitab kasutajat sellest neli nädalat enne muudetud kasutustingimuste plaanitud jõustumist kirjalikult. Kui etteteatamistähtaja jooksul ei ole kasutaja keeldunud või kui ta on nõustunud muudatustega selgesõnaliselt või teenuse aktiivse kasutamisega, muutuvad kasutustingimused muudetud kujul kehtivaks. Kui kasutaja keeldub muudatustest etteteatamistähtaja jooksul kirjalikult (meilitsi teatamist loetakse kirjalikuks teatamiseks), jätkub kasutusleping seniste kasutustingimuste alusel. Kasutaja ja Autodoci õigused seoses lepingu lõpetamisega jäävad muutumatuks.

§ 14 Vaidluste internetipõhine lahendamine: teave tarbijavaidluste lahendamise kohta vastavalt määruse nr 524/2013/EL artikli 14 lõikele 1

Vaidluste internetipõhiseks lahendamiseks on Euroopa Komisjon loonud platvormi, mis on saadaval veebilehel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Meie ettevõte ei ole põhimõtteliselt nõus osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijavaidluste komisjoni ees ja ei ole selleks ka kohustatud.

§ 15 Teave tarbijavaidluste lahendamise kohta vastavalt Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seadusele (VSBG) § 36

Me ei osale vaidluste lahendamise menetluses tarbijavaidluste komisjoni ees. Sellegipoolest oleme me seadusega kohustatud teavitama teid vastutavast tarbijavaidluste komisjonist: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefon: 07851 795 79 40, faks: 07851 795 79 41, meiliaadress: mail@verbraucher-schlichter.de, veebileht: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Lõppsätted
 • 16.1 Kui kasutajateks on ettevõtjad (Saksamaa tsiviilkoodeksi § 14 järgi), siis kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välistades ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta. Tarbijatele kehtib see ainult juhul, kui tarbija asukohajärgses riigis pole sellega vastuolus olevaid õiguslikult kohustuslikke eeskirju (nt tarbijakaitseeeskirju).
 • 16.2 Kõigi sellest lepingust tulenevate või sellega seonduvate vaidlusküsimuste lahendamise ainupädev kohtualluvuse koht on Berliin, eeldades, et lepinguosalised pooled on kauplejad või et kasutajal ei ole Saksamaal või mõnes teises ELi liikmesriigis üldist kohtualluvuse kohta või et kasutaja püsiv elukoht on pärast käesolevate kasutamistingimuste jõustumist liikunud välismaale või et elukoht või alaline viibimiskoht ei ole hagi esitamise hetkel teada.
 • 16.3 Kui kasutustingimuste üks või mitu sätet on kehtetud või jõustamatud või muutuvad selleks, siis ei mõjuta see kasutustingimuste muude sätete kehtivust või jõustatavust. Sel juhul asendatakse olemasolu korral kehtetud või jõustamatud sätted õiguslike eeskirjadega.